¿Acepta HTML? Terms and Condition
Code: catchme refresh

Artículos

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per la present quedo assabentat i expressament consenteixo que aquestes dades s’incorporin i siguin tractades en fitxer/s responsabilitat de Musicvall, Edicions Musicals C. B., degudament registrat/s a la Agencia Española de Protección de Datos. La finalitat d’aquest/s fitxer/s és facilitar el que es pugui dur a terme de forma adequada la tasca encarregada de gestió i administració de drets i obres segons els acords contractuals establerts, inclosa també la gestió fiscal, comptable i administrativa de relació contractual, així com la tramesa d’informació comercial sobre els diversos productes i serveis. A banda de les cessions previstes per la  llei, les dades únicament podran ser cedides a altres empreses del grup “Brotons & Mercadal”. Així mateix declaro estar informat sobre els drets de accés, rectificació, cancel•lació i oposició en les condicions previstes en la legislació vigent, drets que podré exercir adreçant un escrit a Musicvall, Edicions Musicals C. B.